< <

ප්‍රාථමික අංශය

C

සිංහල මාධ්‍ය

3

සිංහල මාධ්‍ය

4

සිංහල මාධ්‍ය

5

ද්වීතියික අංශය

6

English Medium

6

English Medium

7

English Medium

8

සිංහල මාධ්‍ය

6

සිංහල මාධ්‍ය

7

සිංහල මාධ්‍ය

8

සිංහල මාධ්‍ය

9
24

Teachers

1557

Students

271

Courses

01

Institutes