තොරතුරු තාක්ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය December (Sunday 4.00 - 6.30 p.m.)

නියමිත වේලාවට පහළ යොදන zoom button එකෙන් පන්තියට එන්න.

තොරතුරු තාක්ෂණය - 10 ශ්‍රේණිය December (Sunday 4.00 - 6.30 p.m.)

  • 2020-12-08 12:00
  • 2021-01-04 12:00
  • Course fee 600 LKR

Nishadi De Silva

Tutor

Dip in Software Engineering (IJSE), Dip in IT ,B.A (UOK) , Bcs & Computer Science (PSBU)(UG)

800 LKR

2024 Grade 09 - I.C.T | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 08 - I.C.T | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 07 - I.C.T | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 09 - I.C.T | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 08 - I.C.T | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 07 - I.C.T | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.