දෙමළ භාෂාව - 8 ශ්‍රේණිය FEBRUARY 2021

දෙමළ භාෂාව - 7 ශ සදුදා ම සවස 6.00 සිට 7.30 දක්වා පන්ති පැවැත්වේ. නියමිත වේලාවට පහළ යොදන zoom button එකෙන් පන්තියට එන්න

දෙමළ භාෂාව - 8 ශ්‍රේණිය FEBRUARY 2021

  • 2021-02-01 08:03
  • 2021-03-08 08:03
  • Course fee 700 LKR

Suresh Arthi

Tutor

SURESH ARRTHI

Suresh Arthi Tutor
800 LKR

2024 NEW Grade 09 Tamil | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Suresh Arthi Tutor
800 LKR

2024 NEW Grade 08 Tamil | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Suresh Arthi Tutor
800 LKR

2024 NEW Grade 07 Tamil | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Suresh Arthi Tutor
800 LKR

2024 NEW Grade 06 Tamil | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Suresh Arthi Tutor
350 LKR

2024 Grade 04 Tamil | APRIL

සෑම සඳුදා සවස 4.30 සිට 6.00 දක්වා පන්ති පැවැත්වේ. නියමිත වේලාවට පහළ යොදන zoom button එකෙන් පන්තියට එන්න.

Suresh Arthi Tutor
350 LKR

2024 Grade 05 Tamil | APRIL

සෑම අඟහරුවාදාම සවස 4.30 සිට 6.00 දක්වා පන්ති පැවැත්වේ. නියමිත වේලාවට පහළ යොදන zoom button එකෙන් පන්තියට එන්න.