ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරන අධ්‍යයනය 10 ශ්‍රේණිය FEBRUARY

නියමිත වේලාවට පහළ යොදන zoom button එකෙන් පන්තියට එන්න.

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරන අධ්‍යයනය 10 ශ්‍රේණිය FEBRUARY

  • 2021-02-04 11:59
  • 2021-03-08 11:59
  • Course fee 700 LKR

Sena Ranjith

Tutor

ඉතා සිත් ගන්නා ලෙස ඉතිහාසය සරලව කියා දෙන දරුවන්ගේ ආදරණීය ප්‍රවීණ දේශකවරයාය.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 Grade 09 - ඉතිහාසය | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 Grade 08 - ඉතිහාසය | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 Grade 07 - ඉතිහාසය | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 Grade 06 - ඉතිහාසය | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 NEW Grade 06 - ඉතිහාසය | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 Grade 07 - ඉතිහාසය | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න