ගණිතය - 06 ශ්‍රේණිය MAY 2021

නියමිත වේලාවට පහළ යොදන zoom button එකෙන් පන්තියට එන්න.

ගණිතය - 06 ශ්‍රේණිය MAY 2021

  • 2021-04-28 01:31
  • 2021-06-05 01:31
  • Course fee 700 LKR

Chamara Vidunuvan

Tutor

නින්ද නොයන maths පංතිය

800 LKR

2024 Grade 09 - MATHS | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 08 - MATHS | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 07 - MATHS | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 06 - MATHS | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 NEW Grade 06 - MATHS | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 09 - MATHS | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.