තොරතුරු තාක්ෂණය - 8 ශ්‍රේණිය June / July 2021

නියමිත වේලාවට පහළ යොදන zoom button එකෙන් පන්තියට එන්න.

තොරතුරු තාක්ෂණය - 8 ශ්‍රේණිය June / July 2021

  • 2021-06-10 11:09
  • 2021-08-08 11:09
  • Course fee 700 LKR

Nishadi De Silva

Tutor

Dip in Software Engineering (IJSE), Dip in IT ,B.A (UOK) , Bcs & Computer Science (PSBU)(UG)

800 LKR

2024 Grade 09 - I.C.T | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 08 - I.C.T | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 07 - I.C.T | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 09 - I.C.T | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 08 - I.C.T | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 07 - I.C.T | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.