තොරතුරු තාක්ෂණය - 11 ශ්‍රේණිය

නොවැම්බර් 03 සිට සෑම අගහරුවාදා ම සවස 7.45 සිට 9.15 දක්වා පන්ති පැවැත්වේ. නියමිත වේලාවට පහළ යොදන zoom button එකෙන් පන්තියට එන්න.

තොරතුරු තාක්ෂණය - 11 ශ්‍රේණිය

  • 2020-10-31 04:40
  • 2020-12-03 04:40

Nishadi De Silva

Tutor

Dip in Software Engineering (IJSE), Dip in IT ,B.A (UOK) , Bcs & Computer Science (PSBU)(UG)

800 LKR

2024 Grade 09 - I.C.T | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 08 - I.C.T | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 07 - I.C.T | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 09 - I.C.T | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 08 - I.C.T | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 07 - I.C.T | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.