ගණිතය - 8 ශ්‍රේණිය 2021 September

නියමිත වේලාවට පහළ යොදන zoom button එකෙන් පන්තියට එන්න.

ගණිතය - 8 ශ්‍රේණිය 2021 September

  • 2021-09-10 10:54
  • 2021-10-15 10:54
  • Course fee 700 LKR

Chamara Vidunuvan

Tutor

නින්ද නොයන maths පංතිය

800 LKR

2024 Grade 09 - MATHS | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 08 - MATHS | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 07 - MATHS | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 06 - MATHS | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 NEW Grade 06 - MATHS | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

800 LKR

2024 Grade 09 - MATHS | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.