ඉතිහාසය - 11 ශ්‍රේණිය

නොවැම්බර් 08 සිට සෑම ඉරිදා ම සවස 5.00 සිට 7.00 දක්වා පන්ති පැවැත්වේ. නියමිත වේලාවට පහළ යොදන zoom button එකෙන් පන්තියට එන්න.

ඉතිහාසය - 11 ශ්‍රේණිය

  • 2020-10-30 12:03
  • 2020-12-02 12:03

Sena Ranjith

Tutor

ඉතා සිත් ගන්නා ලෙස ඉතිහාසය සරලව කියා දෙන දරුවන්ගේ ආදරණීය ප්‍රවීණ දේශකවරයාය.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 Grade 09 - ඉතිහාසය | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 Grade 08 - ඉතිහාසය | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 Grade 07 - ඉතිහාසය | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 Grade 06 - ඉතිහාසය | APRIL

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 NEW Grade 06 - ඉතිහාසය | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න.

Sena Ranjith Tutor
800 LKR

2024 Grade 07 - ඉතිහාසය | MARCH

නියමිත වේලාවට ම පැමිණ පහත සජීවී පන්ති බටනය ක්ලික් කරන්න